Matematik

Matematik öğretiminin amacı genel olarak şöyle ifade edilebilir. Kişiye günlük hayatıngerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme atmosferi içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır.Öğrencilerin problem çözme, araştırma yapma ve bilinçli karar verme becerilerini ve zihin alışkanlıklarını geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Matematik dersi öğretim programımız öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirip, matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumları eğlenerek ve keşfederek edinmelerini amaçlamaktadır. Bu anlamda kalıpların dışına çıkan, araştıran, sorgulayan, tartışan ve yeniden üreten bir matematiksel düşünce gelişimini benimser.

 

 Matematik programıyla kazandırılması hedeflenen beceriler;

• Matematiğe özgü beceri ve tutumları geliştirme,
• Matematiksel bilgiyi, sembolik, sözel, sayısal olarak sunma,
• Matematiksel grafik, tablo ve modelleri anlama ve bunlardan sonuç çıkarma,
• Eleştirel, analitik ve sistematik düşünme becerilerini geliştirme,
• Matematik alanındaki tarihsel gelişimi bilme,
• Matematiğin hayatımıza sağladığı pratik katkı alanlarını fark etmedir.